عوامل موفقیت  
1- ثبت نام از طریق سنجش علمی و انتخاب خانواده های مقید و متعهد
2- ارتباط مستمر با اولیا همراه با گزارش روند تحصیلی دانش آموز در مراحل مختلف و نیز استفاده از نظرات و رهنمودهای آموزشی و پرورشی آن ها
3- بهره گیری از اساتید مجرب و برتر در تدریس
4- پی گیری مستمر موارد آموزشی و ارتقای وضعیت تحصیلی
5- بحث و گفتگوی مستمر اعتقادی توسط گروه معارف جهت رفع شبهات مذهبی و تقویت پایه های فکری، اعتقادی دانش آموزان
6- اهمیت ارتباط خوب و موثر کادر اداری و دبیران با دانش آموزان
7- اختصاص دبیر راهنما برای هر پایه تحصیلی